Regulamin i zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie w związku z COVID19

REGULAMIN

Niniejszy regulamin służyć ma zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości oraz stanowić zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiektu Lazur Wellness&SPA w Międzywodziu.

 

1. Regulamin jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, dokonanie rezerwacji :
za pośrednictwem formularza on-line lub poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej obiektu, telefonicznie,bądź w Recepcji, poprzez wpłatę zadatku lub całkowitej należności za pobyt.
Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

 

2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie obiektu Lazur Wellness&SPA i jest dostępny do wglądu w Recepcji, w pokojach oraz na stronie obiektu www.pensjonat-lazur.pl.

 

3. Doba hotelowa trwa w dniu przyjazdu od godziny 15.00 do godziny 11.00 w dniu wyjazdu. Zameldowanie w Recepcji w dniu przyjazdu do godziny 22:00.
W przypadku nie opuszczenia pokoju przed końcem doby hotelowej (godz. 11.00) doliczona zostanie opłata zgodnie z aktualnym cennikiem za kolejną dobę. Gość może zgłosić w Recepcji chęć przedłużenia pobytu najpóźniej dzień wcześniej przed końcem pobytu. W miarę dostępności wolnych pokoi obiekt Lazur Wellness&SPA będzie się starał przedłużyć pobyt.

 

4. Podstawą meldunku Gościa w obiekcie jest okazanie w Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie Karty Meldunkowej. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie, recepcjonista może odmówić wydania klucza do pokoju. W dniu wyjazdu Gość zobowiązany jest do zwrotu klucza do Recepcji. W sytuacji zagubienia lub zniszczenia klucza Gość obciążony zostanie kwotą 600 zł.

 

5.Warunkiem rezerwacji pokoju jest wpłata w ciągu 5 dni od dokonania rezerwacji 30% zadatku na konto obiektu Lazur Wellness&SPA. Brak wpłaty zadatku w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji. Wpłata zadatku, a tym samym dokonanie rezerwacji, oznacza akceptację warunków rezerwacji. Pozostałą należność z wcześniej zamówionej usługi należy uregulować w Recepcji w dniu przyjazdu, gotówką, kartą płatniczą bądź przelewem bankowym.
W dniu przyjazdu Gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty klimatycznej za każdy dzień pobytu, według stawki ustalonej przez Urząd Gminy w Dziwnowie. Nieobecność Gościa do godz. 8.00 następnego dnia jest równoznaczne z rezygnacją z rezerwacji pokoju i możliwością wynajęcia pokoju innemu Gościowi, jeżeli nie ustalono inaczej.
W przypadku rezygnacji z części pobytu wcześniej zarezerwowanego, nie przysługuje zwrot kosztów ani obniżenie ceny.
Obiekt może odwołać rezerwację z przyczyn „losowych” przed jej rozpoczęciem, lecz zobowiązuje się do przedstawienia podobnej oferty pobytowej w innym obiekcie, względnie dokonać zwrotu uiszczone należności. Gość z chwilą dokonania rezerwacji oraz podpisania Karty Meldunkowej w obiekcie Lazur Wellness&SPA oświadcza, że wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r.nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz RODO przez Lazur Wellness&SPA ul. Westerplatte 18a, 72-415 w Międzywodziu dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez obiekt.
Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania, a także żądania usunięcia swoich danych osobowych ze zbioru.

 

6. Drzwi wejściowe do budynku zamykane są o godzinie 22.00. Każdy Gość posiada klucz od drzwi wejściowych. Dla naszego wspólnego bezpieczeństwa prosimy po godzinie 22.00 zamykać na klucz drzwi wejściowe do budynku. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej, która obowiązuje od 23.00 do 7.00. W przypadku łamania nakazu ciszy nocnej oraz zachowań naruszających bezpieczeństwo i zdrowie osób trzecich, natychmiastowo wzywana jest Policja. W razie naruszenia i zakłócania przez Gościa porządku, obiekt Lazur Wellness&SPA ma prawo ze skutkiem natychmiastowym rozwiązać umowę z Gościem oraz obciążyć go kosztami za ewentualnie poniesione szkody. W pokoju Gościa może przebywać osoba odwiedzająca za okazaniem dowodu tożsamości w Recepcji, nie dłużej jak do godziny 22.00. W przypadku stwierdzenia w pokoju Gościa osoby nie zameldowanej, która nie dokonała opłaty za pobyt, obiekt ma prawo nałożyć karę w wysokości 200% zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 

7. Dzieci poniżej 18 roku życia powinny znajdować się na terenie obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Gość powinien niezwłocznie zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody w przypadku jej stwierdzenia. Za każdym razem Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć okna i drzwi na klucz.

W pokojach, łazienkach obowiązuje całkowity zakaz sporządzania posiłków oraz używania urządzeń elektrycznych o wysokiej mocy.
W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych. W przypadku stwierdzenia naruszenia zakazu, obiekt może obciążyć Gościa kwotą 500 zł, za profesjonalne czyszczenie pomieszczenia po dymie nikotynowym.
Za rzeczy wartościowe pozostawione w pokoju Gościa obiekt Lazur Wellness&SPA nie odpowiada. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa oraz przedmiotów w nim pozostawionych, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na niemonitorowanym parkingu czy poza terenem. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez Gościa w pokoju będą odesłane na jego koszt na wskazany adres.

 

8. W Sali Jadalnej Gość ma prawo do jednorazowego wejścia na dany posiłek (śniadanie i obiadokolację). W obiekcie obowiązuje zakaz wynoszenia posiłków z Sali Jadalnej, naczyń z Jadalni oraz z Drink Baru. Śniadania serwujemy w godzinach od 8.00 do 10.30. Obiadokolacje serwujemy w godzinach od 16.00 do 18.30. Drink Bar czynny od 10.00 do 22.00.

 

9. Odświeżanie pokoju odbywa się codziennie – na życzenie Gościa. Bezpłatna wymiana ręczników w 4 dniu pobytu (przy pobycie min. 7 dni) lub codziennie na życzenie gości (za dodatkową opłatą w Recepcji). Wymiana pościeli na życzenie (za dodatkową opłatą w Recepcji).
Odpłatne wypożyczenie sprzętu plażowego, bilarda, szlafroka i ręczników do strefy SPA w Recepcji.

 

10. Karta Wellness & SPA dostępna w Recepcji reguluje zasady korzystania ze strefy Wellness & SPA w naszym obiekcie.

 

11. Reklamacje co do warunków zakwaterowania oraz wyżywienia obiekt przyjmuje i zobowiązuje się do sprawdzenia ich zasadności.
Nie mogą one jednak mieć wpływu na obniżenie kosztów i skrócenie pobytu. Reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych np. przerwy w dostawie wody, prądu, internetu, sygnału TV.

 

12. Przykro nam, nie akceptujemy zwierząt.

 

Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie.
W trosce o zdrowie naszych Gości w związku z zagrożeniem
COVID-19 wdrożyliśmy
wytyczne Ministerstwa Rozwoju w konsultacji z GIS w naszym obiekcie. 

1.
Przed wejściem do obiektu i w recepcji umieściliśmy informację o maksymalnej
liczbie klientów mogących jednocześnie przebywać w danej części obiektu.
2.
Umieściliśmy na terenie obiektu dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne dla
Gości, a w szczególności przy wejściu na teren obiektu, w obszarze recepcji, przy
wejściu do windy, sali jadalnej oraz przy wyjściu z toalety.
3.
Zapewniliśmy możliwości zakupu maseczek ochronnych w recepcji.
4.
Wywiesiliśmy w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych instrukcję dot. mycia rąk,
zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy
dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcję prawidłowej dezynfekcji rąk.
5.
Monitorujemy codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem
dezynfekowania powierzchni dotykowych – przycisków w windzie, poręczy, klamek,
włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów
w pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.
Przestrzegamy wymaganego dystansu przestrzennego między personelem a Gośćmi
(minimum 2 metry).
6.
Ograniczamy do minimum czas przebywania Gościa przy recepcji. Stosujemy
ochronną ściankę na ladzie recepcji.
7.
Ustaliliśmy i kontrolujemy maksymalną liczbę Gości
w obiekcie – na podstawie liczby dostępnych pokoi liczone jako liczba pokoi razy dwie osoby.
8.
Wyłączyliśmy z użytkowania pomieszczenia takie jak: wspólny kącik zabaw dla
dzieci, jacuzzi, saunę, oraz inne, w których mogą tworzyć się skupiska ludzi, do czasu
wejścia w kolejną fazę odmrażania. Umożliwiamy korzystanie z ww. przestrzeni w
sytuacji wynajęcia na wyłączność przez Gości obiektu wspólnie zakwaterowanych.
9.
Umożliwiamy użytkowanie sal konferencyjnych na zasadach opisanych aktualnymi
przepisami prawa (zachowanie dystansu społecznego wynoszącego minimum 2 m
odległości osoby od osoby, przy organizacji pobytów szkoleniowych).
10.
Przestrzegamy bezwzględnego zakazu przebywania w obiekcie osób tam niezakwaterowanych.
11.
Na bieżąco dezynfekujemy, nie rzadziej niż co godzinę, ogólną toaletę, windę, blat
recepcyjny (po każdym Gościu), klamki, poręcze, uchwyty, telefony, klawiaturę
komputera, urządzenia w pomieszczeniach socjalnych oraz innych, często dotykanych
powierzchni.
12.
Precyzyjnie dozujemy profesjonalne środki myjące.
13.
Ograniczamy rutynowe sprzątanie pokoi, które powinno się odbywać jedynie na życzenie klienta.
14.
Po każdym kliencie dokładnie sprzątamy pokój i dezynfekujemy wszystkie
powierzchnie dotykowe (w tym oparcia krzeseł, foteli), sprzętu (np. piloty) i łazienki
oraz gruntownie wietrzymy pomieszczenia.
15.
Personel sprzątający został wyposażony i przestrzega używania
maseczek lub przyłbic, rękawiczek, a w razie potrzeby jednorazowego fartucha z długim rękawem.
​Pościel i ręczniki prane są w temp. min 60 ºC z dodatkiem detergentu przez
profesjonalną pralnię. Prane i dostarczane w reżimie sanitarnym.
16.
Wprowadziliśmy zakaz używania hotelowych suszarek nadmuchowych w łazienkach pokojowych.
17.
W miarę możliwości systematycznie wietrzymy wszystkie pomieszczenia obiektu, w wyznaczonych zakresach czasowych.
18.
Wprowadziliśmy funkcjonowanie sali jadalnej i drink baru w reżimie sanitarnym (z
uwzględnieniem zakazu organizowania posiłków w formie bufetu). Możliwość
serwowania posiłków tylko dla Gości obiektu w przestrzeni sali jadalnej pod
warunkiem zachowania minimum 2 m odległości między osobami spożywającymi posiłek.
19.
Dezynfekujemy sprzęt hotelowy udostępniany Gościom (np. leżak ) po każdym użyciu.
20.
W związku z zagrożeniem wirusem COVID -19 obiekt ma prawo do zawieszenia lub
ograniczenia usług, które zwiększałyby zagrożenie Gości oraz personelu obiektu.
21.
Wyznaczyliśmy i przygotowaliśmy (m.in. wyposażony w środki ochrony
indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenie, w którym będzie można
czasowo odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
22.
Umieściliśmy w określonym miejscu potrzebne numery telefonów do stacji
sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
23.
Informujemy wszystkich Gości oraz potencjalnych klientów obiektu o procedurach
bezpieczeństwa zastosowanych w związku z wirusem COVID-19 w naszym obiekcie.

 

Kontakt: www.pensjonat-lazur.pl, recepcja@pensjonat-lazur.pl

Tel. +48 603 59 81 02, +48 321 53 74

Wygodne pokoje

Wybierz pakiet, który najbardziej Ci odpowiada

Strzałka w lewo Strzałka w prawo

Pokój 2 osobowy

Ikona gościmax. 2 os.

Zobacz szczegóły

Komfortowy czteroosobowy apartament

Ikona gościmax. 4 os.

Zobacz szczegóły

Pokój 2 osobowy z dostawką

Ikona gościmax. 3 os.

Zobacz szczegóły
Zobacz wszystkie
Ikona zamknięcia